Weryfikacja projektów

Weryfikację złożonych projektów zadań do realizacji przeprowadzi Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego Miasta Tarnowskie Góry powołany przez Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry. Zespół opracuje i przedstawi dla każdej grupy, w tym ogólnomiejskiej jedną listę zadań zaproponowanych do realizacji przez Wnioskodawców.

Złożone projekty zostaną zweryfikowane pod względem formalnym oraz merytorycznym.

Weryfikacja formalna

Weryfikacja formalna projektu zadania będzie polegała na sprawdzeniu:

 • terminu złożenia formularza,
 • poprawności i kompletności wypełnienia formularza,
 • zgodności proponowanego zadania z limitem przeznaczonych środków finansowych
 • możliwości realizacji zadania w określonym czasie (w ciągu jednego roku budżetowego)

Weryfikacja merytoryczna

Dla każdego projektu, który uzyskał pozytywną ocenę formalną zespołu prowadzi się weryfikację merytoryczną poprzez uzyskanie opinii i uzgodnień z wydziałów merytorycznych oraz jednostek organizacyjnych Gminy w zakresie:

 • zgodności proponowanego zadania z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego,
 • praktycznych możliwości realizacji zadania
 • kosztów przedsięwzięcia,
 • zgodności z przyjętymi programami i strategiami miejskimi oraz zadaniami gminy,
 • ogólnodostępności,
 • dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami.

W razie niejasności co do treści proponowanego Zadania Zespół powinien:

 • skonsultować się z wnioskodawcą w celu uzupełnienia braków w zgłaszanej propozycji zadania i wyjaśnienia wątpliwości dotyczących zadania,
 • dokonać korekty i modyfikacji zadania, z poszanowaniem oryginalnej formy, w celu dostosowania go do obowiązujących przepisów prawa oraz zasad celowego i racjonalnego wydawania środków publicznych, po poinformowaniu Wnioskodawcy.

Wszystkie projekty, które przeszły pozytywnie etap weryfikacji przechodzą do kolejnego etapu - głosowania. Ich wykaz dostępny będzie na naszej stronie.

Projekty, które nie uzyskały pozytywnej weryfikacji oraz nie zostały poprawione przez Wnioskodawcę w określonym terminie zostaną odrzucone.

Odwołanie od decyzji Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego Miasta Tarnowskie Góry

W terminie 7 dni od daty publikacji listy propozycji zadań do BOTG w danym roku Wnioskodawca, którego projekt został odrzucony ma prawo zwrócić się pisemnie do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach o ponowną weryfikację projektu, składając umotywowane odwołanie. Komisja w terminie nie przekraczającym 21 dni od otrzymania odwołania rozpatrzy odwołanie. W razie uwzględnienia odwołania zadanie zostanie dopisane do listy projektów przyjętych pod głosowanie.

do góry