Strona główna/Polityka prywatności

Polityka prywatności

Urząd Miejski w Tarnowskich Górach przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających portal https://botg.tarnowskiegory.pl/

Gromadzone w dziennikach logów dane są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów administrowania serwisem. Żadne dane identyfikacyjne, do żadnych celów, nie są przekazywane do jakiejkolwiek trzeciej strony. Poufność danych może być jedynie uchylona w celach dowodowych lub na polecenie odpowiednich organów państwowych.

Gromadzenie danych

Zgodnie z przyjętą praktyką większości serwisów WWW, przechowujemy zapytania HTTP kierowane do naszego serwera. Oznacza to, że Administrator zna publiczne adresy IP, z których użytkownicy przeglądają treści informacyjne naszego serwisu. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Znamy również:

 • czas nadejścia zapytania,
 • czas wysłania odpowiedzi,
 • nazwę stacji klienta,
 • informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
 • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) - w przypadku gdy przejście do Portalu urzędu nastąpiło przez odnośnik,
 • informacje o przeglądarce użytkownika.

Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony portalu. Dla zapewnienia jak najwyższej jakości serwisu, okazjonalnie analizujemy pliki z logami w celu określenia, które strony odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki stron WWW są stosowane, czy struktura strony nie zawiera błędów, itp.

 

Informacja o przetwarzaniu danych

Informacja o przetwarzaniu danychInformacja o przetwarzaniu danychZgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.), informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry, Adres: ul. Rynek 4, 42-600 Tarnowskie Góry, kontakt mailowy:  sekretariat@tarnowskiegory.pl,  kontakt telefoniczny: 32 393 36 10.
 2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można skontaktować się  z Inspektorem Ochrony Danych, który pracuje w budynku Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach Rynek 4, kontakt mailowy: iod@um.tgory.pl kontakt telefoniczny: 32 393 37 56.
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu głosowania w BOTG, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO oraz art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.
 4. Państwa dane nie będą przekazywane innym odbiorcom za wyjątkiem organów i podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa oraz podmiotu obsługującego stronę internetową BOTG.
 5. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
 6. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 miesięcy, liczony od końca rozstrzygnięcia danej edycji BOTG, w której dane zostały przekazane.
 7. Posiadają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Realizacja Państwa praw będzie uzależniona od podstawy prawnej przetwarzania Państwa danych. 
 8. Mają Państwo  prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia wskazanego na wstępie.
 9. Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem wzięcia udziału w głosowaniu na BOTG
 10. Decyzje podejmowane wobec Państwa i Państwa danych osobowych nie będą podejmowanie w sposób zautomatyzowany, w tym nie zastosujemy wobec nich profilowania.

Kontakt z urzędem ze strony WWW

Istnieje możliwość bezpośredniego kontaktu mailowego z pracownikami Urzędu poprzez dostępne na stronach adresy korespondencyjne (e-mail). Urząd przechowuje korespondencję ze swoimi Klientami dla celów statystycznych oraz jak najlepszej i najszybszej reakcji na pojawiające się zapytania. Jednocześnie gwarantujemy, że adresy w ten sposób gromadzone nie będą wykorzystywane do komunikacji z Klientem w celu innym niż przez niego określony. Ewentualna komunikacja w innych kwestiach może się odbywać tylko za uprzednią zgodą Klienta.

Wykorzystywanie danych

Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania serwisem oraz zachowania bezpieczeństwa w głosowaniu. Dane te mogą być wykorzystywane do eliminowania ewentualnych naruszeń procedury głosowania. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza Administratorem sieci oraz zespołom weryfikującym poprawność udziału w głosowaniu.

Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające serwis.

Mechanizm Cookies

Mechanizm Cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach serwisu ani śledzenia ich nawigacji. Mechanizm ten stosujemy jedynie do zapamiętywania - na czas sesji - następujących parametrów:

 • czy oglądana strona jest pierwszą stroną odwiedzoną w trakcie sesji,
 • czy loguje się do panelu zarządzania własnym kontem po raz pierwszy,
 • czasowego przechowywania, w trakcie zalogowania, jego danych aby nie musiał się logować przy każdym przejściu na inną stronę.

Po zakończeniu sesji (np. po przejściu do stron spoza domeny urzędu) zapisane informacje są usuwane.

Odnośniki do innych stron

Portal Urzędu zawiera odnośniki do innych stron WWW. Nie możemy ponosić odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Namawiamy, by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityka prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko Portalu https://botg.tarnowskiegory.pl/.

Oferta Urzędu będzie z czasem ulegać rozszerzeniu m. in. interaktywny kontakt z klientami. Oznacza to m.in., że w przyszłości urząd może wprowadzić pewne modyfikacje w Polityce Prywatności. Wraz z każdą zmianą nowa wersja Polityki Prywatności będzie się pojawiać z nową datą. Korzystając z Portalu https://botg.tarnowskiegory.pl/ akceptujesz zmiany w Polityki Prywatności i zobowiązujesz się do stałego kontrolowania jej zmian.

Jeżeli masz jakiekolwiek pytania, wątpliwości lub propozycje związane z naszą Polityką Prywatności, będziemy bardzo wdzięczni za kontakt pod adresem 

do góry