Strona główna/Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Urząd Miejski w Tarnowskich Górach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Budżetu Obywatelskiego w Tarnowskich Górach

Data publikacji strony internetowej: 2021-07-15.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-09-23.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne, dokumenty utworzone w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych, opublikowane zostały przed dniem 23 września 2018 r.

 • treści niewykorzystywane są do realizacji bieżących zadań podmiotu publicznego oraz nieuaktualniane lub niepoddawane po dniu 23 września 2019 r. przebudowom i zmianom polegającym w szczególności na zmianie wyglądu lub struktury prezentowanych informacji albo na zmianie sposobu publikowania informacji.

Elementy niedostępne to m.in.

 • wybrane pliki do pobrania nie są odpowiednio sformatowane,
 • redaktorzy zamieścili część dokumentów do pobrania, które są prezentowane w postaci obrazu bez zapewnienia treści alternatywnej dostęnej cyfrowo
 • występujące mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności cyfrowej, 
Oświadczenie sporządzono dnia:
Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: IntraCOM.pl S.C.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

W ramach strony dostępne jest również menu wspomagające dostępność cyfrową, uruchamiane w pierwszej kolejności pod klawiszem tabulacji (Tabulator) po odświeżeniu strony. Pozwala na szybkie przejście do następujących sekcji strony:

 • Przejdź do głównego menu (Skrót klawiaturowy: ALT + 0)
 • Przejdź do treści (Skrót klawiaturowy: ALT + 1)
 • Przejdź do mapy strony (Skrót klawiaturowy: ALT + 2)
 • Uruchomienie panelu WCAG (Skrót klawiaturowy: ALT + 3)

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osobą kontaktową jest Sławomir Niesłony, s.nieslony@um.tgory.pl.
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32 39-33-650. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.
Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek Urzędu Miejskiego przy ul. Rynek 4

 1. Do budynku prowadzi 1 wejście główne oraz 1 wejście do Wydziału Kultury, Turystyki i Promocji Miasta i 1 wejście do Wydziału Finansowego,
 2. Do wejścia głównego prowadzą schody wyposażone w poręcz,
 3. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami,
 4. Przy wejściu do budynku Urzędu podany jest numer telefonu dla osób niepełnosprawnych, pod którym można uzyskać informacje o załatwianej sprawie jak również wezwać pracownika, który pomoże w załatwieniu sprawy w Urzędzie,
 5. Obok budynku wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych,
 6. W budynku osoba niepełnosprawna ma możliwość korzystania z pomocy urzędnika posługującego się językiem migowym,
 7. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem,
 8. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące,
 9. W budynku nie ma pętli indukcyjnych,
 10. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Budynek Urzędu Miejskiego przy ul. Sienkiewicza 2

 1. Do budynku prowadzi 1 wejście główne, jedno wejście od tyłu budynku oraz jedno boczne,
 2. Do wszystkich wejść prowadzą schody,
 3. Budynek wyposażony jest w windę dostosowaną dla potrzeb osób niepełnosprawnych,
 4. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami,
 5. W budynku osoba niepełnosprawna ma możliwość korzystania z pomocy urzędnika posługującego się językiem migowym,
 6. W budynku znajduje się punkt informacyjny z miejscem dostosowanym dla potrzeb osób niepełnosprawnych,
 7. Wszystkie ogólnodostępne hole, korytarze i drzwi są przestronne i posiadają odpowiednią szerokość zapewniającą swobodne poruszanie się osobom na wózkach inwalidzkich,
 8. Za budynkiem wyznaczono 2 miejsca parkingowe w bliskim sąsiedztwie windy dla osób niepełnosprawnych,
 9. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze i I piętrze budynku,
 10. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem,
 11. Nad wejściem nie ma głośników systemu zaprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące,
 12. W budynku nie ma pętli indukcyjnych,
 13. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Budynek Urzędu Miejskiego przy ul. Sienkiewicza 2a

 1. Do budynku prowadzi 1 wejście główne od ul. Sienkiewicza 2a,
 2. Do wejścia prowadzą schody wyposażone w poręcz,
 3. W budynku osoba niepełnosprawna ma możliwość korzystania z pomocy urzędnika posługującego się językiem migowym,
 4. Przed budynkiem wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych,
 5. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami,
 6. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące,
 7. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
do góry