Strona główna/O budżecie/#BO - Jak to działa

#BO - Jak to działa

Wymagania jakie powinien spełnić projekt Budżetu Obywatelskiego oraz zasady i tryb przeprowadzenia konsultacji społecznych do Budżetu Obywatelskiego szczegółowo określa Uchwała nr NR L/526/2022 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 22 czerwca 2022 r

Wymogi formalne zgłaszanych projektów

 • W Budżecie Obywatelskim Miasta Tarnowskie Góry, można składać projekty, których realizacja odpowiada na zidentyfikowane potrzeby społeczne, mieści się w kompetencjach samorządu Miasta Tarnowskie Góry i jest możliwa do wykonania w ciągu jednego roku budżetowego. Proponowane działania muszą być zgodne z obowiązującym prawem.
 • Wszystkie propozycje zadań do realizacji muszą spełniać warunek ogólnodostępności.
 • Projekty mogą dotyczyć zadań inwestycyjnych, remontowych lub bieżących (tzw. projekty miękkie).

Koszt pojedynczego projektu nie może przekroczyć kwoty 50.000,00 zł

Zgłaszanie projektów

 • Zgłaszanie projektów odbywa się w wersji papierowej na formularzu zgłoszenia projektu wraz z załącznikami w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wydziale Kultury, Turystyki i Promocji Miasta, Rynek 4, pokój nr 4, w godzinach pracy Urzędu Miejskiego, w wyznaczonych punktach konsultacyjnych BOTG usytuowanych na terenie miasta lub za pośrednictwem poczty na adres Urzędu w nieprzekraczalnym terminie wskazanym w harmonogramie.
 • W formularzu zgłoszenia zadania wnioskodawca podaje podstawowe dane zgłoszeniodawcy, tytuł i opis projektu, lokalizację oraz szacunkowy koszt realizacji projektu. Formularz podpisuje autor projektu.
 • Załącznik do formularza zgłoszenia projektu - lista z podpisami minimum 25 mieszkańców Tarnowskich Gór popierających projekt.
 • Zgłaszane projekty zadań, muszą spełniać warunek powszechnej dostępności dla wszystkich mieszkańców, a zadania związane z wykorzystaniem lub wytworzeniem majątku (np. inwestycje i remonty) muszą zakładać ich realizację na majątku, do którego Gmina Tarnowskie Góry posiada tytuł prawny w postaci własności lub użytkowania wieczystego.

Weryfikacja zgłoszeń

 • Weryfikację złożonych projektów zadań do realizacji przeprowadzi Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego Miasta Tarnowskie Góry. Weryfikacja zostanie przeprowadzona w terminie podanym w harmonogramie.
 • Złożone projekty zostaną zweryfikowane pod względem formalnym oraz merytorycznym.
  • Weryfikacja formalna projektu zadania będzie polegała na sprawdzeniu:
   1. terminu złożenia formularza,
   2. poprawności i kompletności wypełnienia formularza,
   3. zgodności proponowanego zadania z limitem przeznaczonych środków finansowych,
   4. możliwości realizacji zadania w określonym czasie.
  • Weryfikacja merytoryczna projektu zadania będzie polegała na sprawdzeniu;
   1. zgodności proponowanego zadania z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego,
   2. praktycznych możliwości realizacji zadania
   3. kosztów przedsięwzięcia,
   4. zgodności z przyjętymi programami i strategiami miejskimi oraz zadaniami gminy,
   5. ogólnodostępności,
   6. dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Głosowanie

 • Projekty, które zostały zweryfikowane pozytywnie pod względem formalnym oraz merytorycznym zostaną opublikowane i poddane głosowaniu.
 • Głosowanie na propozycje projektów zadań w ramach BOTG odbędzie się z wykorzystaniem formularza elektronicznego dostępnego na stronie www.botg.tarnowskiegory.pl albo w formie papierowej. Jednocześnie wyznaczone zostaną punkty konsultacyjne na terenie miasta Tarnowskie Góry, w których mieszkańcy będą mogli zagłosować.
 • Uprawniony do udziału w głosowaniu jest każdy mieszkaniec Tarnowskich Gór.
 • Każdy uprawniony do udziału w głosowaniu może oddać maksymalnie jeden głos.
 • W celu potwierdzenia uprawnienia do udziału w głosowaniu głosujący podają imię, nazwisko, adres zamieszkania, datę urodzenia, a w głosowaniu elektronicznym dodatkowo numer telefonu, na który przyjdzie kod niezbędny do potwierdzenia głosu.
 • Potwierdzenie oddania głosu elektronicznie następuje poprzez wpisanie otrzymanego kodu SMS do systemu. Jeden numer telefonu może być w głosowaniu użyty tylko raz.
Kategoria: BOTG 2023 [6]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
pdf 2022-08-31 Uchwała Nr L/526/2022 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 22 czerwca 2022 r. w sprawie wymagań Budżetu Obywatelskiego Miasta Tarnowskie Góry oraz zasad i trybu przeprowadzania jego konsultacji
ilość pobrań: 223
Uchwała Nr L/526/2022 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 22 czerwca 2022 r. w sprawie wymagań Budżetu Obywatelskiego Miasta Tarnowskie Góry oraz zasad i trybu przeprowadzania jego konsultacji 438.63KB zobacz
pdf 2022-08-31 Zarządzenie Nr 2037/2022 w sprawie ustalenia harmonogramu Budżetu Obywatelskiego Miasta Tarnowskie Góry
ilość pobrań: 246
Zarządzenie Nr 2037/2022 w sprawie ustalenia harmonogramu Budżetu Obywatelskiego Miasta Tarnowskie Góry 100.74KB zobacz
doc 2022-08-31 Formularz zgłoszenia projektu Budżetu Obywatelskiego Miasta Tarnowskie Góry 2023
ilość pobrań: 326
Formularz zgłoszenia projektu Budżetu Obywatelskiego Miasta Tarnowskie Góry 2023 162KB -
doc 2022-08-31 Lista osób popierających projekt BOTG 2023
ilość pobrań: 182
Lista osób popierających projekt BOTG 2023 169KB -
pdf 2022-10-21 Zarządzenie w sprawie głosowania
ilość pobrań: 145
Zarządzenie w sprawie głosowania 97.64KB zobacz
pdf 2022-10-21 Wzór formularza głosowania BOTG 2023
ilość pobrań: 154
Wzór formularza głosowania BOTG 2023 2.25MB zobacz
do góry