Strona główna/Aktualności/BOTG 2024: mamy 18 zgłoszonych projektów!

BOTG 2024: mamy 18 zgłoszonych projektów!

25 Września 2023

Jakie były wymogi formalne zgłaszanych projektów?

 • W Budżecie Obywatelskim Miasta Tarnowskie Góry, można składać projekty, których realizacja odpowiada na zidentyfikowane potrzeby społeczne, mieści się w kompetencjach samorządu Miasta Tarnowskie Góry i jest możliwa do wykonania w ciągu jednego roku budżetowego. Proponowane działania muszą być zgodne z obowiązującym prawem.
 • Wszystkie propozycje zadań do realizacji muszą spełniać warunek ogólnodostępności.
 • Projekty mogą dotyczyć zadań inwestycyjnych, remontowych lub bieżących (tzw. projekty miękkie).

Koszt pojedynczego projektu nie może przekroczyć kwoty 50.000 zł

Przypominamy, że w przyszłym roku na zadania przeznaczonych zostanie 600 tys. zł. Zasady regulujące zgłaszania projektów i ich wybór przez mieszkańców są takie same, jak w roku ubiegłym.

Wszystkie informacje oraz dokumenty na stronie http://botg.tarnowskiegory.pl/

Zgłaszanie projektów

 • Projekty w wersji papierowej przyjmowane były na formularzu zgłoszenia projektu wraz z załącznikami:
  • osobiście
  • za pośrednictwem poczty
 • W formularzu zgłoszenia zadania wnioskodawca podaje podstawowe dane zgłoszeniodawcy, tytuł i opis projektu, lokalizację oraz szacunkowy koszt realizacji projektu. Formularz podpisuje autor projektu.
 • Załącznik do formularza zgłoszenia projektu - lista z podpisami minimum 25 mieszkańców Tarnowskich Gór popierających projekt.
 • Zgłaszane projekty zadań, muszą spełniać warunek powszechnej dostępności dla wszystkich mieszkańców, a zadania związane z wykorzystaniem lub wytworzeniem majątku (np. inwestycje i remonty) muszą zakładać ich realizację na majątku, do którego Gmina Tarnowskie Góry posiada tytuł prawny w postaci własności lub użytkowania wieczystego.

Weryfikacja zgłoszeń

 • Weryfikację złożonych projektów zadań do realizacji przeprowadzi Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego Miasta Tarnowskie Góry.
 • Złożone projekty zostaną zweryfikowane pod względem formalnym oraz merytorycznym.
  • Weryfikacja formalna projektu zadania będzie polegała na sprawdzeniu:
   1. terminu złożenia formularza,
   2. poprawności i kompletności wypełnienia formularza,
   3. zgodności proponowanego zadania z limitem przeznaczonych środków finansowych,
   4. możliwości realizacji zadania w określonym czasie.
  • Weryfikacja merytoryczna projektu zadania będzie polegała na sprawdzeniu;
   1. zgodności proponowanego zadania z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego,
   2. praktycznych możliwości realizacji zadania
   3. kosztów przedsięwzięcia,
   4. zgodności z przyjętymi programami i strategiami miejskimi oraz zadaniami gminy,
   5. ogólnodostępności,
   6. dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Głosowanie

 • Projekty, które zostały zweryfikowane pozytywnie pod względem formalnym oraz merytorycznym zostaną opublikowane i poddane głosowaniu.
 • Głosowanie na propozycje projektów zadań w ramach BOTG odbędzie się z wykorzystaniem formularza elektronicznego dostępnego na stronie www.botg.tarnowskiegory.pl albo w formie papierowej. Jednocześnie wyznaczone zostaną punkty konsultacyjne na terenie miasta Tarnowskie Góry, w których mieszkańcy będą mogli zagłosować.
 • Uprawniony do udziału w głosowaniu jest każdy mieszkaniec Tarnowskich Gór.
 • Każdy uprawniony do udziału w głosowaniu może oddać maksymalnie jeden głos.
 • W celu potwierdzenia uprawnienia do udziału w głosowaniu głosujący podają imię, nazwisko, adres zamieszkania, datę urodzenia, a w głosowaniu elektronicznym dodatkowo numer telefonu, na który przyjdzie kod niezbędny do potwierdzenia głosu.
 • Potwierdzenie oddania głosu elektronicznie następuje poprzez wpisanie otrzymanego kodu SMS do systemu. Jeden numer telefonu może być w głosowaniu użyty tylko raz.

Więcej szczegółów na stronie http://botg.tarnowskiegory.pl/


Harmonogram BOTG w roku 2023, z terminem realizacji w roku 2024:

 1. Kampania informacyjna - do 31 sierpnia 2023r.
 2. Składanie wniosków - 1 do 15 września 2023r.
 3. Weryfikacja wniosków i ustalenie listy projektów do głosowania - 18 - 30 września 2023r.
 4. Procedura odwoławcza - 2 do 20 października 2023r.
 5. Głosowanie - 23 października do 3 listopada 2023r.
 6. Wyniki głosowania - 17 listopada 2023r.

Kategoria: Powiązane pliki [1]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Pliki
pdf 2023-09-25 Zarządzenie powołujące zespół ds. BOTG
ilość pobrań: 102
Zarządzenie powołujące zespół ds. BOTG 104.46KB zobacz

do góry