Głosowanie

Oddaj swój głos!drogą elektroniczną

Na jakie projekty można zagłosować?

Głosowaniu podlegają projekty o charakterze ogólnomiejskim oraz projekty z grupy dzielnic, które przeszły pozytywnie etap weryfikacji i znalazły się na liście projektów pod głosowanie. 

Ich wykaz dostępny jest w zakładce Projekty BOTG 2022.

Każdy uprawniony do udziału w głosowaniu mieszkaniec Tarnowskich Gór dysponuje dwoma głosami. Głosujący ma prawo oddać po jednym głosie na:

 • projekt ogólnomiejski
 • projekt w grupie dzielnic, w której zamieszkuje

projekty na które możesz oddać głos

Kto może zagłosować?

 • W głosowaniu na projekty ogólnomiejskie mogą uczestniczyć wszyscy mieszkańcy Tarnowskich Gór.
 • W głosowaniu na projekty w grupie dzielnic mogą uczestniczyć mieszkańcy Tarnowskich Gór zamieszkujący w danej grupie dzielnic.

W przypadku osób niepełnoletnich poniżej 13 roku życia na karcie do głosowania podpisuje się (głos oddaje) rodzic/opiekun prawny, który zaznacza, że głosuje w imieniu osoby małoletniej. 
Osoby niepełnoletnie między 13 a 18 rokiem życia mogą samodzielnie oddać swój głos na karcie do głosowania, przy czym wymagana jest wówczas zgoda rodzica/opiekuna prawnego. 

Jak można zagłosować?

Głosowanie odbywa się:

 1. głosuj elektroniczniedrogą elektroniczną przez formularz elektroniczny dostępny na stronie www.botg.tarnowskiegory.pl/glosowanie/oddaj-glos, z której korzystać można z komputera oraz dowolnego urządzenia z dostępem do Internetu.
  Potwierdzenie oddania głosu elektronicznie następuje poprzez zatwierdzenie linku
  aktywacyjnego przesłanego na adres e-mail. 
  Uwaga! Jeden adres e-mail może zostać wykorzystany do udziału w głosowaniu przez jednego uprawnionego.

 2. głosowanie tradycyjnetradycyjnie na papierowej karcie do głosowania, udostępnionej indywidualnym mieszkańcom w wyznaczonych punktach konsultacyjnych na terenie miasta Tarnowskie Góry. Oddanie głosu w formie papierowej polega na wypełnieniu formularza i opatrzeniu go podpisem głosującego.

 

Projekty wybrane do realizacji

Do realizacji kierowane są projekty, które w swojej grupie dzielnic uzyskały kolejno największą liczbę głosów ważnych i mieszczą się w puli środków, aż do wyczerpania kwoty przeznaczonej na ich finansowanie. Wybór projektów aż do wyczerpania puli środków uwzględnia zasadę maksymalnego wykorzystania dostępnych kwot dla danej grupy dzielnic. Zasada ta oznacza, że ostatni projekt skierowany do realizacji może uzyskać mniejszą liczbę głosów niż poprzedzające go projekty, ale jego wartość mieści się w kwocie pozostałej do wykorzystania w danej grupie dzielnic, a projekty go poprzedzające warunku tego nie spełniają.

W przypadku uzyskania takiej samej liczby głosów dla projektów, z których każdy mieści się pojedynczo w puli przyznanych środków, do realizacji zostanie skierowany projekt zarejestrowany jako pierwszy.

W przypadku, gdy pod głosowanie zostanie poddany więcej niż jeden projekt dotyczący tej samej nieruchomości, do realizacji zostanie skierowany ten, który uzyska większą liczbę głosów.

Zapraszamy do skorzystania z działu - najczęściej zadawane pytania.

do góry