Strona główna/O budżecie/#BO - Jak to działa

#BO - Jak to działa

Wymagania jakie powinien spełnić projekt Budżetu Obywatelskiego oraz zasady i tryb przeprowadzenia konsultacji społecznych do Budżetu Obywatelskiego szczegółowo określa Uchwała nr .... Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia ...

Wymogi formalne zgłaszanych projektów

 • W Budżecie Obywatelskim Miasta Tarnowskie Góry, można składać projekty, których realizacja odpowiada na zidentyfikowane potrzeby społeczne, mieści się w kompetencjach samorządu Miasta Tarnowskie Góry i jest możliwa do wykonania w ciągu jednego roku budżetowego. Proponowane działania muszą być zgodne z obowiązującym prawem.
 • Wszystkie propozycje zadań do realizacji muszą spełniać warunek ogólnodostępności.
 • Projekty mogą dotyczyć zadań inwestycyjnych, remontowych lub bieżących (tzw. projekty miękkie).

Zgłaszanie projektów

 • Zgłaszanie projektów odbywa się w wersji papierowej na formularzu zgłoszenia projektu wraz z załącznikami w siedzibie Urzędu Miejskiego: pokój nr 3 (kancelaria ogólna), Rynek 4 lub pokój nr 2 (kancelaria ogólna), ul. Sienkiewicza 2; za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miejski w Tarnowskich Górach, Rynek 4, 42 - 600 Tarnowskie Góry w nieprzekraczalnym terminie wskazanym w harmonogramie.
 • W formularzu zgłoszenia zadania wnioskodawca podaje imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu, tytuł i opis projektu, lokalizację oraz szacunkowy koszt realizacji projektu. Formularz podpisuje autor projektu.
 • Załącznik do formularza zgłoszenia projektu - lista z podpisami mieszkańców Tarnowskich Gór popierających projekt
  • projekt ogólnomiejski 50 mieszkańców,
  • projekt z grupy dzielnic 15 mieszkańców
 • Jeden Wnioskodawca może zgłosić maksymalnie 2 zadania, w tym jedną propozycję zadania w danej grupie dzielnic oraz jedną propozycję zadania o charakterze ogólnomiejskim.
 • Zgłaszane projekty zadań, muszą spełniać warunek powszechnej dostępności dla wszystkich mieszkańców, a zadania związane z wykorzystaniem lub wytworzeniem majątku (np. inwestycje i remonty) muszą zakładać ich realizację na majątku, do którego Gmina Tarnowskie Góry posiada tytuł prawny w postaci własności lub użytkowania wieczystego.

Weryfikacja zgłoszeń

 • Weryfikację złożonych projektów zadań do realizacji przeprowadzi Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego Miasta Tarnowskie Góry powołany przez Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry. Weryfikacja zostanie przeprowadzona w terminie podanym w harmonogramie.
 • Złożone projekty zostaną zweryfikowane pod względem formalnym oraz merytorycznym.
  • Weryfikacja formalna projektu zadania będzie polegała na sprawdzeniu:
   1. terminu złożenia formularza,
   2. poprawności i kompletności wypełnienia formularza,
   3. zgodności proponowanego zadania z limitem przeznaczonych środków finansowych.
   4. możliwości realizacji zadania w określonym czasie
  • Weryfikacja merytoryczna projektu zadania będzie polegała na sprawdzeniu;
   1. zgodności proponowanego zadania z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego,
   2. praktycznych możliwości realizacji zadania
   3. kosztów przedsięwzięcia,
   4. zgodności z przyjętymi programami i strategiami miejskimi oraz zadaniami gminy,
   5. ogólnodostępności,
   6. dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Głosowanie

 • Projekty, które zostały zweryfikowane pozytywnie pod względem formalnym oraz merytorycznym zostaną opublikowane i poddane głosowaniu.
 • Głosowanie na propozycje projektów zadań w ramach BOTG odbędzie się z wykorzystaniem formularza elektronicznego dostępnego na stronie www.botg.tarnowskiegory.pl albo w formie papierowej. Jednocześnie wyznaczone zostaną punkty konsultacyjne na terenie miasta Tarnowskie Góry, w których mieszkańcy będą mogli zagłosować.
 • Uprawniony do udziału w głosowaniu jest każdy mieszkaniec Tarnowskich Gór
 • Każdy uprawniony do udziału w głosowaniu może oddać maksymalnie dwa głosy, z czego jeden głos na projekt ogólnomiejski i jeden głos na projekt w grupie dzielnic, w której zamieszkuje.
 • W celu potwierdzenia uprawnienia do udziału w głosowaniu głosujący podają imię, nazwisko, adres zamieszkania, datę urodzenia, a w głosowaniu elektronicznym dodatkowo adres e-mail.
Kategoria: Powiązane pliki [11]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Pliki
pdf 2021-06-16 Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach
ilość pobrań: 92
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach 188.68KB zobacz
pdf 2021-08-26 UCHWAŁA NR XXXIII3732021.pdf
ilość pobrań: 11
UCHWAŁA NR XXXIII3732021.pdf 1.73MB zobacz
pdf 2021-08-26 Zarządzenie nr 1330BM w sprawie powołania zespołu ds BOTG.pdf
ilość pobrań: 15
Zarządzenie nr 1330BM w sprawie powołania zespołu ds BOTG.pdf 88.3KB zobacz
pdf 2021-08-26 Zestawienie wniosków.pdf
ilość pobrań: 14
Zestawienie wniosków.pdf 315.03KB zobacz
pdf 2021-08-26 Protokół ze spotkania Zespołu BOTG.pdf
ilość pobrań: 14
Protokół ze spotkania Zespołu BOTG.pdf 581.77KB zobacz
pdf 2021-08-26 Zarządzenie nr 1428 BM w sprawie określenia wzoru formularza do głosowania.pdf
ilość pobrań: 20
Zarządzenie nr 1428 BM w sprawie określenia wzoru formularza do głosowania.pdf 221.1KB zobacz
pdf 2021-08-26 Zarządzenie nr 1434 BM w sprawie zmiany Zarządzenia nr 1428.pdf
ilość pobrań: 15
Zarządzenie nr 1434 BM w sprawie zmiany Zarządzenia nr 1428.pdf 221.49KB zobacz
pdf 2021-08-31 formularz do glosowania.pdf
ilość pobrań: 35
formularz do glosowania.pdf 162.18KB zobacz
pdf 2021-09-27 protokół.pdf
ilość pobrań: 16
protokół.pdf 196.9KB zobacz
pdf 2021-09-27 zarządzenie 14742021.pdf
ilość pobrań: 11
zarządzenie 14742021.pdf 73.1KB zobacz
pdf 2021-09-27 załącznik do zarządzenia 14742021.pdf
ilość pobrań: 15
załącznik do zarządzenia 14742021.pdf 52.67KB zobacz
do góry